CASINO AALBORG - EN INDSATS VÆRD

Persondatapolitik for Casino Aalborg

Casino Aalborgs formål med denne politik er at kortlægge på klar og overskuelig vis, hvordan Casino Aalborg håndterer dine personoplysninger.

Et af Casino Aalborgs overordnede mål er at opretholde det højeste niveau af sikkerhed for vores gæster, kunder og medarbejdere – dette gør sig også gældende, når det kommer til beskyttelsen af personoplysninger.

En stor del af den data som Casino Aalborg har ansvaret for, er pålagt ved lov. Den data der er pålagt Casino Aalborg ved lov, er undtagelser i en lang række af de punkter, der fremgår i indeværende politik. Når dette er relevant at bevare in mente er det noteret ved de enkelte afsnit.

 

1) Dataansvarlig

Casino Aalborg er dataansvarlig.

Casino Aalborgs kontaktoplysninger er:

Casino Aalborg

Ved Stranden 14-16

9000 Aalborg

Casino@Casino-aalborg.dk

Att.: CEO Thomas Byrdal

 

Casino Aalborg udfører al håndtering af personlige data i overensstemmelse med gældende lovgivning.

Casino Aalborg er på nuværende tidspunkt i gang med at tilpasse relevante processer og systemer i henhold til de nye EU-regler for behandling af personoplysninger (GDPR).

Når du, ved bestilling af en ydelse hos Casino Aalborg, afgiver dine personoplysninger, giver du samtidig dit samtykke til at dine personoplysninger kan behandles af Casino Aalborg.

 

2) Hvordan indsamler Casino Aalborg personoplysninger?

Casino Aalborg indsamler personoplysninger på følgende vis:

 • Når du vælger at købe og/eller anmode om en af Casino Aalborgs ydelser.

 • I salgssituation hvor der anmodes om tilbud på en af Casino Aalborgs ydelser og/eller anmodes om en samarbejdsaftale.

 • Via browser cookies.

 • I forbindelse med brug af Casino Aalborgs digitale ydelser.

 • Fra sociale medier, offentlige registre, o.l.

 • Via video-overvågning.

 • Ved entré til Casino Aalborg.

 • I forbindelse med brug af Casino Aalborgs spillemaskiner.

 

Indsamling af personoplysninger samt behandlingen af disse vil til enhver tid ske i henhold til loven.

Video-overvågningen er opsat som en tryghedsskabende foranstaltning for medarbejdere og gæster. Hertil er video-overvågning opsat ud fra et lovpligtigt grundlag.

Overvågningen vil som udgangspunkt finde sted ved kasinoets indgang, i gæsteområder i reception og bar. Hertil er overvågnig opsat forskellige steder i kasinoet. Overvågning er aldrig skjult, men simpelt at få øje på med det blotte øje.

 

3) Hvilke informationer indsamler Casino Aalborg?

 • Navn, adresse, telefonnummer, e-mailadresse, fødselsdato samt andre almene personoplysninger

 • Lovpligtig information til at identificere gæster, ex. CPR-nummer, billede-ID, o.l.

 • Kreditkortoplysninger – når du køber ydelser fra Casino Aalborgs hjemmeside

 • Købshistorik.

 • Gæsternes statistiske brug af Casino Aalborg.

 • Feedback via fysiske såvel som onlinebaserede konkurrencer

 • Feedback på sociale medier og andre digitale platforme.

 • Browserinformationer, ex. fra cookies.

 • Optagelser fra video-overvågning.

 

4) Online køb med kreditkort

Casino Aalborg anvender e-pay og Dansk Internet Betalings System (DIBS, www.dibs.dk) til at håndtere dine online køb.

Udover gennemførelsen af selve bestillingen, bliver de opgivne oplysninger kun anvendt, hvis du f.eks. henvender dig med spørgsmål, eller hvis der er fejl i bestillingen.

 

5) Hvad er formålet med indsamlingen?

Casino Aalborg indsamler udelukkende personoplysninger, som er nødvendige for det formål, der beskrives i de særskilte vilkår og betingelser for den pågældende serviceydelser samt i nærværende persondatapolitik.

Det er den enkelte serviceydelser, der både afgør hvilke personoplysninger Casino Aalborg indsamler samt formålet med indsamlingen.

Casino Aalborgs formål med indsamling af personoplysninger kan være ét eller flere af følgende:

 • Behandling af dine reservationer og køb af Casino Aalborgs ydelser.

 • Forbedring og udvikling af Casino Aalborgs ydelser.

 • Tilpasning af Casino Aalborgs kommunikation og markedsføring til dig.

 • Analyse af din brugeradfærd og re-marketing.

 • Tilpasning af samarbejdspartneres kommunikation og markedsføring til dig.

 • Administration af din relation til Casino Aalborg.

 • Opfyldelse af lovkrav.

6) Det juridiske grundlag for behandlingen

Herunder redegøres for de juridiske grundlag, hvorpå Casino Aalborg baserer behandlingen af dine personoplysninger.

En stor del af Casino Aalborgs behandling af dine personoplysninger er pålagt ved lov. Det er f.eks. tilfældet i forbindelse med gæsteregistrering ved indgang til Casino Aalborg, hvor det i lovgivningen fremgår, hvilke personoplysninger Casino Aalborg er pålagt at registrere. (Se uddybning af dette i ‘Bekendtgørelse om landbaserede kasinoer’ (§ 17, § 41, stk. 1 og 2, og § 60 i lov om spil).

Casino Aalborg kan herudover behandle dine personoplysninger, fordi det er nødvendigt for at opfylde en kontrakt, som du er part i. Det kan for eksempel være i forbindelse med afholdelse af et arrangement.

Behandlingen kan også finde sted for at Casino Aalborg kan forfølge en legitim interesse, medmindre din interesse går forud for dette.

Af legitime interesser, som Casino Aalborg forfølger kan blandt andet nævnes statistik, kundeundersøgelser, interessebaseret markedsføring og analyse af generel brugeradfærd med blandt andet det formål at forbedre dine fordele, din oplevelse samt kvaliteten af Casino Aalborgs ydelser.

I nogle tilfælde vil Casino Aalborg modtage personoplysninger fra tredjepart eksempelvis i forbindelse med en gruppereservation og/eller en individuel overnatning foretaget af tredjepart – eksempelvis af en assistent eller lignende.

I disse tilfælde er den ansvarlige for gruppen og/eller reservationen pålagt at informere de involverede gæster om Casino Aalborgs vilkår og betingelser samt nærværende persondatapolitik.

 

7) Dine rettigheder

I henhold til persondataforordningen, har du en række rettigheder.

I det følgende er der en undtagelse, der står over rettighederne som beskrevet: Den data Casino Aalborg har om dig, der er lovmæssigt pålagt, er undtagelser i disse rettigheder. Derfor kan du eksempelvis ikke kræve indsigt i den data, der er afgivet ved adgang til Casino Aalborg ej heller kræve indsigt i den data, som foreligger af video-mæssig karakter, da den ligeledes er udført ved lovkrav.

Rettighederne er som følger:

 • Du har ret til at få indsigt i, hvilke personoplysninger Casino Aalborg behandler om dig.

 • Du har ret til at få berigtiget og ajourført de personoplysninger, Casino Aalborg har registreret om dig.

 • Du har ret til at få slettet de personoplysninger Casino Aalborg har registreret om dig.

 • Ønsker du at få slettet dine personoplysninger, sletter Casino Aalborg alle oplysninger, som Casino Aalborg ikke efter lovgivning er pålagt at skulle gemme.

 • Er behandlingen af personoplysninger baseret på et samtykke fra dig, har du ret til at trække samtykket tilbage, hvilket betyder, at behandling herefter ophører, medmindre Casino Aalborg efter lovgivning er pålagt at skulle behandle personoplysningerne.

Adgangen til indsigten i dine data kan dog være begrænset af hensyn til andre personers privatlivsbeskyttelse, til forretningshemmeligheder og immaterielle rettigheder.

Du kan ved skriftlig anmodning til Casino Aalborg enten modtage en udskrift af dine personoplysninger, få ajourført dine personoplysninger, gøre indsigelser eller anmode om at få slettet dine personoplysninger.

Anmodningen skal underskrives af dig og indeholde dit navn, adresse, telefonnummer, e-mailadresse.

Du kan også kontakte Casino Aalborg, hvis du mener, at dine persondata bliver behandlet i strid med lovgivningen eller andre retlige forpligtelser.

 

Anmodningen fremsendes til:

Casino Aalborg

Ved Stranden 14-16

9000 Aalborg

Casino@Casino-aalborg.dk

Att.: CEO Thomas Byrdal

 

Casino Aalborg vil indenfor 1 måned efter modtagelsen af din anmodning om udskrift fremsende denne til din postadresse.

Ved anmodninger om rettelser og/eller sletning af dine personoplysninger, undersøger

Casino Aalborg, om betingelserne er opfyldt, og gennemfører i så fald ændringer eller sletning så hurtigt som muligt.

Casino Aalborg kan afvise anmodninger, der enten er urimeligt gentagende, kræver uforholdsmæssig teknisk indgriben (for eksempel at udvikle et nyt system eller ændre en eksisterende praksis væsentligt), påvirker beskyttelsen af andres personlige oplysninger, eller i situationer hvor den ønskede handling må anses for værende yderst kompliceret (for eksempel anmodninger om oplysninger, der udelukkende findes som sikkerhedskopier).

8) Hvis du ansøger som en stilling hos Casino Aalborg

Når du søger en stilling hos Casino Aalborg behandles de oplysninger, som du har givet Casino Aalborg i forbindelse med din ansøgning.

Det vil typisk dreje sig om almene personoplysninger såsom navn, adresse, telefonnummer og e-mailadresse, oplysninger om uddannelsesmæssig baggrund samt oplysninger om nuværende og tidligere beskæftigelse.

Det er alene relevante ledere, HR-afdelingen og IT-administratorer, der med personlige passwords har adgang til dine oplysningerne.

Hvis du bliver ansat i Casino Aalborg gemmes dine oplysninger i overensstemmelse med Casino Aalborgs persondatapolitik for medarbejdere.

Ansøgninger fra kandidater, der ikke ansættes, opbevares som hovedregel ikke med mindre andet er aftalt. Casino Aalborg indhenter samtykke fra ansøgeren til opbevaring af ansøgningen i rekrutteringssystemet, hvis dette er relevant.

Casino Aalborg kan i visse tilfælde også videregive dine personoplysninger, hvis det er påkrævet ifølge loven, en domstolsafgørelse eller gældende lovgivning.

Casino Aalborg beskytter dine personoplysninger i henhold til de beskrevne foranstaltninger under punkt 7 i nærværende persondatapolitik.

Hvis du ønsker adgang til de oplysninger, som Casino Aalborg behandler om dig, enten i forbindelse med opdatering af dine oplysninger, eller fordi du ønsker at Casino Aalborg sletter dine oplysninger, kan du rette henvendelse til Casino Aalborg via e-mail: Casino@Casino-aalborg.dk.

 

9) Opbevaringssikkerhed og deling af dine personoplysninger

Casino Aalborg beskytter dine personoplysninger og har vedtaget interne regler om informationssikkerhed, som indeholder instrukser og foranstaltninger, der beskytter dine personoplysninger mod uautoriseret offentliggørelse og mod at uvedkommende får adgang eller kendskab til dem.

Casino Aalborg har fastlagte procedurer for tildeling af adgangsrettigheder til de af vores medarbejdere, der behandler følsomme persondata og data, der afdækker oplysninger om personlige interesser og vaner.

Casino Aalborg kontrollerer deres faktiske adgang gennem logning og tilsyn.

For at undgå datatab foretager Casino Aalborg løbende back-up af vores datasæt.

I tilfælde af et sikkerhedsbrud, der resulterer i en høj risiko for dig for diskrimination, ID-tyveri, økonomisk tab, tab af omdømme eller anden væsentlig ulempe, vil Casino Aalborg underrette dig om sikkerhedsbruddet så hurtigt som muligt

Casino Aalborgs sikkerhedsprocedurer bliver løbende revideret på baggrund af den nyeste teknologiske udvikling.

Udover Casino Aalborgs interne systemer benytter Casino Aalborg sig af eksterne leverandører af IT-services, IT-systemer, betalingsløsninger, etc.

Casino Aalborg har startet processen omkring indgåelse af databehandleraftaler med alle de pågældende leverandører i henhold til de nye EU-regler for behandling af personoplysninger (GDPR). Herved sikres et højt niveau for beskyttelse af dine personoplysninger.

Casino Aalborg kan i visse tilfælde være forpligtet til at videregive personoplysninger i henhold til lovgivning eller efter afgørelse fra en offentlig myndighed.

 

10) Cookies

Casino Aalborg anvender cookies på hjemmesiden.

 

11) Kontakt

Hvis du har spørgsmål, kommentarer eller klager til Casino Aalborgs behandling af personoplysninger kan du henvende dig skriftligt til:

Casino Aalborg

Ved Stranden 14-16

9000 Aalborg

Casino@Casino-aalborg.dk

Att.: CEO Thomas Byrdal

 

Medfører dette ikke en afklaring, kan en eventuel klage herefter rettes til Datatilsynet.

Den aktuelle kontaktadresse kan findes påwww.datatilsynet.dk.

Eventuelle ændringer af persondatapolitikken meddeles ved offentliggørelse af nye vilkår og betingelser på Casino Aalborgs hjemmeside.

Du kan se datoen for sidste revision af politikken nedenfor.

 

Sidst opdateret: 25. maj, 2018

VÆRD AT VIDE